توضیحات پروژه

تجهیزات لازم برای نصب ی دستگاه تقویت کننده:
1-آنتن فرستنده indoor antenna
2-آنتن گیرنده outdoor antenna
3- کانکتور conector lmr400
4- کابل rg58/rg213
5-اسپلیتر splitter