توضیحات پروژه

مسدود کننده هایت آنتن تلفن همراه
مسدود کننده GPS